สัดส่วน: มนุษย์วิทรูเวียน

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

สัดส่วน: มนุษย์วิทรูเวียน

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. การวัด
  4. เศษส่วนและอัตราส่วน