1. ข้อตกลงในการใช้งาน
  • ข้อตกลงนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ่านช่องทางใด
  • ในการใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับและตกลงตามข้อตกลงนี้ โดยบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  • เว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 23 อาคารเอ ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
  • หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ support-ai@aksorn.com หรือ บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 23 อาคารเอ ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
 2. การเข้าใช้งานและการลงทะเบียน
  • ท่านต้องเป็นผู้จัดหาและชำระค่าบริการการสื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อและใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัทจะไม่จัดหาบริการ อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวและท่านต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้ให้บริการอื่น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว
  • ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์และดูข้อมูลได้บางส่วน แต่ท่านต้องลงทะเบียนและ/หรือชำระค่าบริการก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้งานในส่วนที่เหลือ ในบางกรณีบริษัทอาจจำกัดการเข้าถึงข้อมูลโดยอายุและ/หรือภูมิลำเนาของผู้ใช้บริการ ท่านจะต้องยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านเปิดเผยนั้นถูกต้องทุกประการ ท่านจะต้องแจ้งบริษัทในทันทีที่เป็นไปได้เมื่อข้อมูลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนในบางกรณี เช่น เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง โปรดอ่าน นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของบริษัท
  • บริษัทสามารถออกรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และ/หรือ วิธีการเข้าถึงอื่นๆเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “รหัสผ่าน”) โดยทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ท่านตกลงที่จะรักษารหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของท่านและท่านจะไม่ใช้รหัสผ่านของผู้อื่น ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบในกรณีที่ท่านคิดว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผย ในกรณีที่ท่านร้องขอหรือบริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็น บริษัทอาจออกรหัสผ่านใหม่ให้แก่ท่าน
  • การรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ท่านตกลงที่จะไม่ฝ่าฝืนขั้นตอนการใช้งานหรือการลงทะเบียนนี้
 3. เนื้อหาของเว็บไซต์
  • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเนื้อหาอื่นใด ซึ่งบริษัทและผู้ผลิตเป็นผู้จัดทำหรือจัดหา (รวมเรียกว่า “เนื้อหาเว็บไซต์”) โดยท่านสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
  • เนื้อหาเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในฐานข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทและ/หรือผู้ผลิต ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์และดูเนื้อหาเว็บไซต์ได้บนหน้าจอ และหากได้รับอนุญาต ท่านสามารถพิมพ์สำเนาเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ได้ในจำนวนที่เหมาะสม ตราบเท่าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลและไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
  • เนื้อหาเว็บไซต์บางส่วน เช่น ส่วนที่ต้องมีการชำระค่าบริการ หรือส่วนที่ผู้ผลิตต้องการให้มีการใช้ข้อตกลงต่างหากและ/หรือเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการระบุข้อตกลงหรือเงื่อนไขไว้โดยเฉพาะในพื้นที่ของเว็บไซต์ โดยท่านสามารถพิจารณาและยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนการใช้บริการ
  • ท่านตกลงที่จะไม่เผยแพร่เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดต่อสาธารณชน หรือนำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้หรือรวมอยู่ในเอกสาร หรือฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือทำซ้ำเพื่อขายหรือแจกจ่าย บริษัทขอสงวนสิทธิในการห้ามหรือจำกัดไม่ให้เว็บไซต์อื่นเชื่อมต่อ แสดง หรือนำเสนอเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
  • ห้ามมิให้มีการดัดแปลงรหัสที่ใช้ในซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ ทางวิศวกรรรมให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านได้เพื่อตรวจสอบการสร้างซอฟต์แวร์ชนิดดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายหากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อเราหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของท่าน
  • หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้เนื้อหาเว็บไซต์หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ support-ai@aksorn.com
  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้งานอื่นๆ และสิทธิในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในนามของบริษัทและผู้ผลิต หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โดยสามารถส่งคำร้องขอมาได้ที่ support-ai@aksorn.com
 4. ความรับผิด
  • เนื้อหาเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น
  • เว็บไซต์นี้อาจไม่อยู่ในสภาพที่สามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าได้หากอยู่ในช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุง โดยอาจมีการซ่อมบำรุงเป็นการฉุกเฉินเป็นครั้งคราว หรืออาจไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราวด้วยเหตุผลทางเทคนิค เช่น ในกรณีที่ฐานซอฟต์แวร์ให้บริการนั้นไม่สามารถใช้การได้อันเนื่องมาจากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง (errors or bugs) อย่างไรก็ดี บริษัทจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรและใช้ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเมื่อบริษัทได้ทราบถึงปัญหานั้น
  • แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวังตามควรในการดูแลเนื้อหาเว็บไซต์แล้วก็ตาม บริษัทไม่สามารถตรวจสอบทุกเนื้อหาหรือรับประกันได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ อันเกิดจากการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ เนื่องจากเว็บไซต์เป็นสื่อที่มีความเคลื่อนไหวและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งต่างจากการสื่อแบบดั้งเดิม ดังนั้น จึงอาจก่อให้เกิดความไม่แม่นยำขึ้นได้บ้างในบางครั้ง กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการดังกล่าวกับเราหรือบุคคลอื่น
  • บริษัทไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ปรากฏในเว็บไซต์ บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดวังในการใช้งานเนื้อหาส่วนนั้น
  • เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความโฆษณาโดยบุคคลที่สามและมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอก รวมถึงเว็บไซต์ภายนอกอาจเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน บริษัทจะใช้ความระมัดระวังในเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมิได้ให้คำแนะนำ การรับประกัน รับรอง หรือสนับสนุน และบริษัทไม่สามารถควบคุม รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของบุคคลที่สามที่ท่านอาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ หรือที่เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมต่อถึงได้ โปรดใช้วิจารณญาณและใช้ความระมัดระวังของท่านในการการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม กรุณาอ่าน เงื่อนไขและข้อบังคับ และนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์เหล่านั้น
  • ในขณะใช้งานเว็บไซต์ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือคาดว่ามีข้อผิดพลาดปรากฏในเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อ support-ai@aksorn.com
  • บริษัทไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดกับท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับนี้ได้ตามมาตรฐานที่เหมาะสม หรือกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมายใดๆที่บังคับกับบริษัท รวมไปถึงกรณีที่มีการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บเสียเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท และเหตุดังกล่าวนั้นต้องไม่มีเหตุมาจาก (1) ความผิดของตัวท่านเอง ตัวอย่างเช่น การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่บริษัทกำหนดไว้ให้ก่อนหน้า (2) บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของบริษัท ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายการสื่อสารติดขัด, การเชื่อมต่อหรือความสามารถของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ (3) เหตุการณ์ใดๆ ที่ทั้งบริษัทและผู้ผลิตไม่อาจคาดการณ์หรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ล่วงหน้า แม้ว่าบริษัทจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
  • บริษัทไม่รับชอบผิดต่อความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ หรือความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ บริษัทแนะนำให้ท่าน (1) ดูแลตรวจสอบความเหมาะสมสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนใช้งาน (2) ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
  • เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ดังนั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ เช่น การสูญหายของข้อมูล ผลขาดทุน หรือธุรกิจหยุดชะงัก
 5. ข้อตกลงทั่วไป
  • ในเวลาใดก็ตาม หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียนไม่ว่าในส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อ support-ai@aksorn.com
  • ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงในเงื่อนไขและข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลเพียงพอที่อาจเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว บริษัทอาจระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ข้อตกลงทั่วไป
  • ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อตกลง และบริษัทยังมิได้ดำเนินการใดๆ กับท่าน หรือในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อตกลงเดิมอีกครั้งหนึ่ง หรือในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ บริษัทสามารถดำเนินการกับท่านได้ในภายหลัง
  • ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อใดในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม การไม่สามารถใช้บังคับ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะนี้ ไม่มีผลต่อเงื่อนไขและข้อตกลงอื่น และให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านั้นยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์
  • เงื่อนไขและข้อบังคับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยที่ใช้บังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ท่านและบริษัทตกลงที่จะดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ต่อศาลไทยเท่านั้น บริษัทจะระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ หากท่านไม่พอใจต่อวิธีการระงับข้อพิพาทของบริษัท บริษัทและท่านอาจตกลงที่จะนำข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ บริษัทและท่านจะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการนำข้อพิพาทนี้ไปฟ้องคดีต่อศาล
  • บริษัทจะผูกพันเฉพาะข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 1) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทและท่านในการใช้เว็บไซต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงระหว่างบริษัทและท่านประการใด ท่านจะต้องร้องขอให้มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในสิทธิและหน้าที่ของท่านและบริษัท
  • สิทธิตามข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลผูกพันเฉพาะบริษัทและท่านเท่านั้น

คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน